Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej - nowe punkty pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i osobom im najbliższym oraz świadkom

2018-03-23

Informujemy, iż w związku z zawarciem z dniem 6 marca 2018 r. przez CARITAS DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ (w dalszej treści informacji także jako CARITAS) umowy z Ministrem Sprawiedliwości występującym jako Dysponent środków z Funduszu Sprawiedliwości, tj. Funduszu o którym mowa w art. 43 par.10 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2017 r., poz. 665) oraz wydanego na podstawie w/w przepisu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości (Dz.U. z 2017 r., poz. 1760) Caritas stał się do 31 grudnia 2018 r. Wykonawcą świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym i osobom im najbliższym oraz świadkom i osobom im najbliższym w oparciu o wyżej wskazane akty prawne.
W oparciu o zawartą umowę CARITAS będzie wykonywał następujące zadania:

 1. Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej;
 2. Organizowanie i finansowane alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
 3. Organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania;
 4. Pokrywanie kosztów pomocy psychologicznej dla osób pokrzywdzonych oraz dla świadków;
 5. Organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu dla osób pokrzywdzonych oraz dla świadków w formie zarówno dyżurów telefonicznych, jak i osobistych;
 6. Finansowanie pobytu dziecka w przedszkolu
 7. Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikację zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 8. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za media (energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych);
 9. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej
 10. Finansowanie bonów żywnościowych;
 11. Finansowanie zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej
 12. Finansowanie kosztów wyjazdu małoletnich i osób uprawnionych sprawujących opiekę nad małoletnimi
 13. Finansowanie kosztów wyjazdu psychologów, pod których pieczą pozostaje małoletni — podczas którego udzielana będzie pomoc terapeutyczna

Powyższe zadania mogą już być realizowane i będą realizowane w oparciu o następujące punkty:

Dom Samotnej Matki „Dar Życia" w Koszalinie

ul. Wojska Polskiego 13
75-061 Koszalin
Tel.: 532 460 213


Centrum Charytatywno-Opiekuńcze pw. św. Jadwigi w Koszalinie

ul. Biskupa Czesława Domina 8
75-061 Koszalin
Tel.: 532 460 212

Ośrodek Charytatywny Caritas dla Dzieci i Młodzieży pw. Aniołów Stróżów w Kołobrzegu

ul. Aniołów Stróżów 1
78-100 Kołobrzeg
Tel.: 532 460 220

Ośrodek Charytatywny Ste Liborius w Ostrowcu k. Wałcza

Ostrowiec 1
78-600 Wałcz
Tel.: 532 460 223

Biuro Projektu znajduje się ponadto przy ul. Reglowej 3, 60-113 Poznań.