Konkurs na stanowisko stażysty

2018-11-08

Dyrektor  Sądu Okręgowego                                                                                   Szczecin, 07 listopada 2018  r.

         w  S z c z e c i n i  e

           Kd – 1103-35/18

Sąd Okręgowy w Szczecinie

poszukuje  kandydata do pracy w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim

 na stanowisko stażysty –  1 etat

(czas trwania umowy: 33 miesiące)

 

Do składania ofert zapraszamy osoby spełniające następujące warunki:

Wymagania:

 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

 • posiadają wykształcenie minimum średnie oraz zdany egzamin maturalny,

 • posiadają znajomość technik pracy biurowej, w tym umiejętność pisania oraz posługiwania się sprzętem komputerowym w stopniu umożliwiającym samodzielne sporządzanie dokumentacji w formacie Word,

 • mają nieposzlakowaną opinię,

 • przeciwko którym nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwa ścigane   z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,

 • nie były karane za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • posiadają stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania pożądane :

 • wysoka kultura osobista,

 • komunikatywność, operatywność, dokładność  i dobra organizacja pracy,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • odporność na stres,

 • znajomość programu Excel.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01 stycznia 2019 r.

Przewidywany zakres zadań do pracy na stanowisku:

 1. dokonywanie wstępnej rejestracji wniosków z urzędu wpływających z EGiB-u oraz wynikających z Ustawy o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
 2. sporządzanie zawiadomień z wpisów dokonywanych w księgach wieczystych,
 3. wysyłanie korespondencji,
 4. podkładanie zwrotnych potwierdzeń odbioru do akt ksiąg wieczystych,
 5. szycie i numerowanie akt.

Wysokość proponowanego wynagrodzenia:

2.250,- złotych brutto + ewentualny dodatek za wysługę lat do maksymalnie 20% wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie.

Termin składania ofert: do dnia 28 listopada 2018 r.

(wymagane dokumenty: podanie, cv, oświadczenia stanowiące załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego ogłoszenia, kserokopia świadectwa ukończenia szkoły, ewentualnie kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia).

Miejsce składania ofert: Sąd Okręgowy w Szczecinie ul. Kaszubska 42 - Biuro Obsługi Interesanta lub za pośrednictwem operatora pocztowego (w przypadku przesłania  oferty za pośrednictwem operatora pocztowego za datę złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora).

Lista osób zakwalifikowanych i dopuszczonych do kolejnego etapu konkursu wraz z terminem i miejscem przeprowadzenia konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Szczecinie (www.szczecin.so.gov.pl) i Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim (www.kamien.sr.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Okręgowego w Szczecinie, ul. Kaszubska 42 (parter). Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów oraz osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną zakwalifikowane i dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.

                                                                                                                                      Dyrektor

                                                                                                                  Sądu Okręgowego w Szczecinie

                                                                                                                   /-/mgr inż. Maciej Olechnowicz

Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko stażysty

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Gertruda Karczmarska
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-08
Publikacja w dniu:
2018-11-08
Opis zmiany:
Publikacja