Ogłoszenie o naborze kandydatów do Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu

2024-05-29 14:10

Ogłoszenie

o naborze kandydatów do Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza nabór kandydatów na stanowisko członka Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (dalej: „CPT”) z ramienia Polski. Nabór jest prowadzony zgodnie z art. 4 ust. 2 Europejskiej Konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu z 26 listopada 1987 roku (dalej: „Konwencja”, Dz.U. z 1995, nr 46, poz. 238, ze zm.).

CPT organizuje wizyty w miejscach, w których przebywają osoby pozbawione wolności, aby ocenić sposób ich traktowania. Miejsca te obejmują więzienia, zakłady poprawcze, posterunki policji, ośrodki dla pozbawionych wolności imigrantów, szpitale psychiatryczne, domy opieki społecznej, itp. Członkowie CPT to niezależni i bezstronni eksperci o różnorodnym wykształceniu, w tym prawnicy, lekarze i specjaliści w dziedzinie więziennictwa czy policji.

Członkowie Komitetu są wybierani spośród osób o wysokich kwalifikacjach moralnych, wysokich kompetencjach w dziedzinie praw człowieka lub posiadających wybitne doświadczenie zawodowe w dziedzinach objętych Konwencją.

Listę trzech kandydatów wyłoni Zespół powołany przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wyłaniania kandydatów na członka Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (Dz.Urz.MS z dnia 28 grudnia 2018 r., poz. 353), dostępnego pod adresem:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/du-18-353

Ostatecznego wyboru członka z listy trzech kandydatów przedstawionej przez Delegację Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, dokonuje Komitet Ministrów Rady Europy, zgodnie z art. 5 ust. 1 Konwencji. Członkowie CPT są wybierani na okres lat czterech i mogą zostać dwukrotnie ponownie wybrani. Pełnią swą funkcję we własnym imieniu, są niezależnymi i bezstronnymi ekspertami Komitetu. W przypadku sędziów i prokuratorów należy zaznaczyć, iż nie mogą to być osoby delegowane do czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Kandydatury osób spełniających powyższe kryteria i pozostałe kryteria z art. 4 Konwencji oraz posiadające biegłą znajomość języka angielskiego lub francuskiego powinny, wraz z ich szczegółowym curriculum vitae sporządzonym na załączonym formularzu oraz podpisanym oświadczeniem w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w załączeniu), zostać złożone do Ministerstwa Sprawiedliwości w terminie do dnia 17 czerwca 2024 r. (jako ostateczna data wpływu podań do Ministerstwa Sprawiedliwości) wraz z podaniem aktualnego numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej. Podania wraz dokumentami mogą być złożone również w formie elektronicznej do dnia 17 czerwca 2024 r. na adres Sekretariatu Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości (sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl). Kandydaci spełniający warunki zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci mogą uzyskać dalsze informacje dotyczące wspomnianego stanowiska na stronie internetowej Rady Europy: https://www.coe.int/en/web/cpt/home. Mogą również skontaktować się z Departamentem Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości telefonicznie: +48 22 23 90-465, e-mail: piotr.mioduszewski@ms.gov.pl.

 Dokumenty Rady Europy precyzujące warunki udziału w naborze oraz procedurę wyboru członka CPT:

- Konwencja: Europejska konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu. Strasburg.1987.11.26. - Dz.U.1995.46.238 - OpenLEX, w szczególności art. 4 i 5,

- Rekomendacja 1323 (1997) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy dotycząca wzmocnienia mechanizmu Europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, w szczególności pkt 7:

Recommendation 1323 (1997) Strengthening the machinery of the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

Recommandation 1323 (1997) Renforcement du mécanisme de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants

- Rezolucja 1248 (1997) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w sprawie Europejskiego komitetu ds. zapobiegania torturom (CPT), w szczególności pkt 6 i 7:

Resolution 1248 (2001) European Committee for the Prevention of Torture (CPT): composition of the Committee

Résolution 1248 (2001) Comité européen pour la prévention de la torture (CPT): composition du Comité

- Rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 1540 (2007) dotycząca ulepszenia procedury wyboru członków CPT, w szczególności pkt 6 i 7:

Resolution 1540 (2007) Improving selection procedures for CPT members

Résolution 1540 (2007) Améliorer les procédures de sélection des membres du CPT

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o naborze kandydatów do Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Gertruda Karczmarska
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2024-05-29 14:11:36
Publikacja w dniu:
2024-05-29
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Gertruda Karczmarska
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2024-05-29 14:01:15
Publikacja w dniu:
2024-05-29
Zmiany:
Podejrzyj