Ogłoszenie sygn.akt I Ns 377/17

2019-05-28

I Ns 377/17

OGŁOSZENIE

w trybie art. 637 § 3 k.p.c.

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim  postanowieniem  z dnia 18.01.2019 r. w sprawie I Ns 377/17 zarządził sporządzenie inwentarza majątku spadkowego po Janinie Uliwiak, zmarłej 23 grudnia 2008 r. w Kamieniu Pomorskim, ostatnio stale zamieszkałej w Dziwnowie przy ul. Kościelnej 38, którego wykonanie zlecono Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim.

Osoby wskazane w art. 637§1 kpc mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

Pouczenie :

  1. ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
  2. osoby wskazane w art. 637 § 1 (uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
  3. osoby wskazane w art. 637 § 1 (uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.