Ogłoszenie sygn.akt I Ns 52/19

2019-05-16

Sygn. akt I Ns 52/19

OGŁOSZENIE

w trybie art. 637 § 3 k.p.c.

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 07 maja 2019r. wydanym w sprawie I Ns 52/19 z wniosku Gminy Wolin zarządził o sporządzeniu spisu inwentarza spadkowego Ludwiga Okosa (PESEL 35071310613) zmarłego dnia 13 sierpnia 2014r. w Ładzinie, ostatnio stale zamieszkałego w Łojszynie 6, Gmina Wolin.

Pouczenie:

  1. ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
  2. osoby wskazane w art. 637 § 1 (uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
  3. osoby wskazane w art. 637 § 1 (uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.