Ogłoszenie sygn.akt I Ns 71/19

2019-04-10

Sygn. akt I Ns 71/19

OGŁOSZENIE

w trybie art. 637 § 3 k.p.c.

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 09 kwietnia 2019r. wydanym w sprawie I Ns 71/19 z wniosku Sylwii Nowak przy udziale Danuty Pałka, Bartosza Nowaka, Leny Nowak, Laury Pałka i Artura Pałki zarządził o sporządzeniu spisu inwentarza spadkowego Jerzego Pałki (PESEL 55112017835) zmarłego dnia 05 marca 2016r. w Szczecinie, ostatnio stale zamieszkałego w Dargobądzu nr 39, gmina Wolin.

Pouczenie :

  1. ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
  2. osoby wskazane w art. 637 § 1 (uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
  3. osoby wskazane w art. 637 § 1 (uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.