Opłata kancelaryjna

Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt:
1) poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,
2) odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności,
3) odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności,
4) zaświadczenia
pobiera się w kwocie 6 złotych za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu.

Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia pobiera się w wysokości 15 złotych za zapis.
Jeżeli dokument, o którym mowa w pkt 1, jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele, pobiera się opłatę w podwójnej wysokości.

Opłatę, o której mowa w pkt. 1 pobiera się od wniosku o odpis księgi wieczystej o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

Opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy, pobiera się w kwocie 1 złotego za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu.

Opłaty należy uiszczać przelewem na konto bankowe sądu bądź za pośredncitwem systemu e-Płatności sądowe

nr kont bankowych sądu: https://kamien.sr.gov.pl/konta-bankowe,m,m1,23

portal e-Płatnosci sądowych:https://oplaty.ms.gov.pl/

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym

Rejestr zmian dla: Opłata kancelaryjna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-06-22 12:44:27
Publikacja w dniu:
2023-06-22
Zmiany:
Podejrzyj