Sposób oraz kolejność przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy zawisłe w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pom. załatwiane są w trybie procedury cywilnej i karnej. Akta spraw sądowych są przyjmowane i rejestrowane w Biurze Podawczym z oznaczeniem daty wpływu, a następnie kierowane do właściwych wydziałów orzeczniczych.

Sprawy zawisłe w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pom rejestrowane są we właściwym wydziale w kolejności ich wpływu. Przewodniczący dokonuje wstępnej kontroli dopuszczalności wniesienia środka, a następnie kieruje sprawę na właściwe posiedzenie Sądu z uwzględnieniem kolejności wpływu. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący wydziału może skierować sprawę na posiedzenie poza kolejnością. Dalsze postępowanie prowadzone jest przez wyznaczony skład sędziowski (sędziów zawodowych) w oparciu o obowiązujące przepisy proceduralne. W zakresie spraw cywilnych o przydzieleniu sprawy sędziemu decyduje przewodniczący wydziału. Sprawy karne przydzielane są sędziom stosownie do zasad wynikających z art. 351 Kodeksu postępowania karnego.

Korespondencja adresowana do Prezesa i Dyrektora Sądu oraz do Samodzielnej Sekcji Administracyjnej jest przyjmowana w Biurze Podawczym i przekazywana do Samodzielnej Sekcji Administracyjnej celem rejestracji i przekazania do odpowiedniej komórki organizacyjnej.

Skargi i wnioski wnoszone do Sądu Rejonowego w Kamieniu Pom. na piśmie, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego przyjmuje Biuro Podawcze Sądu.
Skargi i wnioski wnoszone do Sądu Rejonowego w Kamieniu Pom. przy pomocy środków komunikacji elektronicznej można przesyłać na adres: sekretariat@kamien.sr.gov.pl

Skargi i wnioski wnoszone ustnie przyjmuje Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej (pok. 303).

W niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej nie zamieszczono informacji o stanie przyjmowanych spraw z uwagi na to, iż w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej nie posiadają one statusu informacji publicznej.

Rejestr zmian dla: Sposób oraz kolejność przyjmowania i załatwiania spraw

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-06-22 08:15:00
Publikacja w dniu:
2023-06-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-12-08
Publikacja w dniu:
2016-12-08
Opis zmiany:
Publikacja