Zarządzenie Nr 1/18 z 02.01.2018r.

A.021-1/18

 ZARZĄDZENIE NR 1/18

Prezesa  Sądu  Rejonowego  w  Kamieniu  Pomorskim z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie dyżurów sędziów i pracowników sądu oraz zastępstw sędziów.

W wykonaniu art. 47 b ust. 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2062 t.j.) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316) zarządzam wprowadzenia w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim następujących zasad dyżurów oraz zastępstw :

 PLAN DYŻURÓW 

§ 1.

Dyżury w sprawach karnych pełnią sędziowie orzekających w Wydziale Karnym oraz w Wydziale Cywilnym w kolejności alfabetycznej według grafika prowadzonego przez Kierownika Sekretariatu Wydziału Karnego w okresach tygodniowych od poniedziałku do niedzieli. W przypadku urlopu sędziego, bądź z innych ważnych przyczyn, kolejność dyżurów może zostać zmieniona, w uzgodnieniu z Prezesem Sądu, poprzez uczynienie stosownej wzmianki w grafiku.

§ 2.

Dyżury w sprawach rodzinnych w dniach roboczych pełni sędzia orzekający w   Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, a w dniach wolnych od pracy sędzia dyżurujący w sprawach karnych. W przypadku urlopu sędziego orzekającego w   Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, bądź z innych ważnych przyczyn dot. tego sędziego, dyżur pełni sędzia dyżurujący w sprawach karnych.

§ 3.

O przydzieleniu sprawy pełniącemu dyżur rozstrzyga godzina jej wpływu. Wnioski złożone w sprawach karnych po godz. 18.00, a w sprawach rodzinnych po godz.15.30 ostatniego dnia dyżuru podlegają rozpoznaniu przez pełniącego dyżur w okresie następnym.

§ 4.

Sędziemu pełniącemu dyżur są przydzielane sprawy, co do których ustawa wymaga ich rozpoznania w ciągu 72 godzin, z wyłączeniem wniosków o nadanie klauzuli wykonalności oraz spraw wieczystoksięgowych.

§ 5.

Na wniosek sędziego pełniącego dyżur, w przypadku wpływu w tym samym czasie większej liczby wniosków, Prezes Sądu, w drodze zarządzenia, może wyznaczyć do ich rozpoznania dodatkowego sędziego (sędziów) w kolejności według grafika.

§6.

W przypadku wyłączenia sędziego od orzekania w sprawie, bądź usprawiedliwionej nieobecności sędziego pełniącego dyżur, Prezes Sądu, w drodze zarządzenia, wyznacza do rozpoznania wniosku sędziego kolejnego według grafika, jeżeli i on nie może rozpoznać sprawy - sprawę rozpoznaje kolejny sędzia i zasadę tę stosuje się do momentu  zapewnienia rozpoznania sprawy.

§ 7.

Ustalam dyżury pracowników sądu w sprawach rozpoznawanych w ramach dyżurów sędziów, po godzinach urzędowania sądu w kolejności alfabetycznej według grafika prowadzonego przez Kierownika Sekretariatu Wydziału Karnego w okresach tygodniowych od poniedziałku do niedzieli. W przypadku urlopu pracownika sądu, bądź z innych ważnych przyczyn, kolejność dyżurów może zostać zmieniona, w uzgodnieniu z Kierownikiem Sekretariatu Wydziału Karnego, poprzez uczynienie stosownej wzmianki w grafiku.

§ 8.

Zarządzam przebywanie dyżurującego sędziego oraz dyżurującego pracownika sądu w dni robocze poza godzinami urzędowania sądu oraz w dni wolne od pracy poza siedzibą sądu, w warunkach stałego kontaktu telefonicznego.

§ 9.

Tzw. „dyżury poniedziałkowe” pełnione są na zasadach odrębnych określonych w Regulaminie Pracy Sądu Rejonowego w  Kamieniu Pomorskim.

PLAN ZASTĘPSTW 

§ 10.

Sędziowie zastępują  w pierwszej kolejności nieobecnych sędziów w wydziale, do którego są przydzieleni – według listy sędziów orzekających w wydziale, w kolejności alfabetycznej. W razie niemożności zapewnienia zastępstwa przez sędziego z wydziału, zastępstwo pełni sędzia z innego wydziału – według listy sędziów orzekających w sądzie, w kolejności alfabetycznej. Odstępstwa od tej zasady następują tylko w wyjątkowych wypadkach, na podstawie odrębnego zarządzenia Prezesa Sądu.

§ 11.

Przewodniczący wydziałów prowadzą na bieżąco listę zastępców (zwaną dalej listą), uzupełniając ją o kolejne okresy. Uzupełnianie listy o kolejny okres powinno następować z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, ale zawsze po ustaleniu, że wszystkie wokandy na objęty uzupełnieniem okres zostały już wyznaczone.

§ 12.

Jeżeli sędzia ma wyznaczoną wokandę w dniu, w którym zgodnie z listą przypada na niego zastępstwo, jest pomijany i zastępcą w jego miejsce wyznaczony zostaje następny sędzia wydziału, wg listy w kolejności alfabetycznej, a w razie braku sędziego w wydziale – sędzia spoza wydziału wg listy w kolejności alfabetycznej.

§ 13.

Sędziów korzystających z urlopów wypoczynkowych pomija się na liście w okresie urlopów i nie wyznacza się im z powodu tych pominięć dodatkowych zastępstw. W tym celu sędziowie powinni informować Przewodniczącego o planowanych urlopach z odpowiednim wyprzedzeniem.

§ 14.

Jeżeli sędzia składa wniosek o niezaplanowany wcześniej urlop obejmujący wyznaczone już zastępstwo, lista nie podlega korekcie. Jeżeli sędzia odstąpi od złożenia wniosku o zaplanowany wcześniej urlop, a na liście został z powodu zaplanowania urlopu pominięty, Przewodniczący Wydziału przy najbliższym uzupełnianiu listy wyznacza mu dodatkowe zastępstwa, dzień po dniu w ilości tylu dni, ile razy został pominięty.

§ 15.

Jeżeli w chwili uzupełniania listy Przewodniczący Wydziału wie o aktualnie trwającej lub przewidywanej nieobecności sędziego w pracy z powodu choroby bądź zaplanowanego leczenia, pomija go na liście zastępstw w okresie tej nieobecności. Jeżeli do nieobecności nie dojdzie, stosuje się odpowiednio § 14  zdanie drugie.

§ 16.

Jeżeli wyznaczony zastępca nie może objąć zastępstwa z powodu wyłączenia go od orzekania w sprawie lub z powodu usprawiedliwionej nieobecności w pracy, zastępstwo obejmuje sędzia kolejny według listy. Jeżeli i on nie może objąć zastępstwa albo ma on w danym dniu wyznaczoną wokandę, zastępstwo obejmuje kolejny sędzia i zasadę tę stosuje się do momentu, gdy zastępstwo zostanie obsadzone.

§ 17.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Wydziału może z innych przyczyn zwolnić sędziego z objęcia zastępstwa.

§ 18.

Jeżeli w danym dniu konieczne jest zastąpienie więcej niż jednego sędziego, drugie zastępstwo obejmuje sędzia kolejny według listy sędziów orzekających w wydziale, a w braku takiego sędziego - w sądzie.

§ 19.

Prowadzenie listy zastępstw ławników powierzam Przewodniczącej Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. 

§ 20.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2018 r.