Zarządzenie Nr 12/20 z 20.05.2020 r.

Kamień Pom., dnia 20 maja 2020 roku

Prezes Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim

Dyrektor Sądu Okręgowego w Szczecinie

A.021-12/20

ZARZĄDZENIE NR 12/20

Prezesa Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim i Dyrektora Sądu Okręgowego w Szczecinie

z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie ustanowienia określonych zakazów, nakazów i ograniczeń oraz zasad funkcjonowania Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom przebywającym na jego terenie  w związku z występującym stanem epidemii COVID-19 wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz ustalenia procedury postępowania z osobami, co do których zachodzi podejrzenie zakażenia.

Działając na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit a i b, w związku z art. 9a § 1 i art. 8 pkt 2, art. 31a § 1 pkt 1 i 3 oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 365, ze zm.), art. 94 pkt 4 oraz art. 207 § 1 i § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U z 2019 r. poz. 1040, ze zm.) oraz § 8 ust. 7 pkt 3 a i b, § 13 ust. 3, § 17 ust. 1 pkt 1, § 18 ust. 1 pkt 2b oraz ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 792) zarządza się, co następuje:

§1

Zasady organizacji pracy

1. W miarę możliwości w obrębie poszczególnych Wydziałów podejmuje się działania zmierzające do rotacji pracowników, pracy zdalnej, ustalenia różnych godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy celem ograniczenia jednoczesnego przebywania na terenie sądu, a równocześnie zapewnienia normalnych standardów pracy.

2. W miarę możliwości pracownicy powinni przebywać po 1 osobie w pokoju. W wypadku braku możliwości zapewnienia takich warunków zaleca się zachowanie minimalnych odstępów pomiędzy osobami, które wynikają z aktualnie obowiązujących zaleceń sanitarno – epidemicznych.

3. Pracownicy Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim, którzy mają możliwość aby swoją pracę wykonywać zdalnie, mogą zostać skierowani do pracy zdalnej, wykonywanej w miejscu zamieszkania.

4. Pracownicy, którzy z uwagi na charakter swojej pracy nie mogą jej wykonywać zdalnie, mogą zostać skierowani do pracy w systemie rotacyjnym, przy czym w budynku sądu ma być obecna taka ilość pracowników, która jest niezbędna  do wykonana bieżących zadań. Pozostali pracownicy mogą zostać zwolnieni z obowiązku stawienia się w Sądzie i świadczenia pracy, są natomiast zobowiązani przebywać w godzinach pracy wyłącznie w miejscu zamieszkania, pozostawać w gotowości do pracy i stawić się w sądzie na wezwanie telefonicznie.

5. Decyzje w przedmiocie skierowania pracownika do pracy zdalnej i ustalenia harmonogramu pracy rotacyjnej podejmują w samodzielnej sekcji – kierownik samodzielnej sekcji za akceptacją Prezesa Sądu i Dyrektora Sądu Okręgowego w Szczecinie, a w wydziałach, w stosunku do pracowników sekretariatu – kierownicy sekretariatów za akceptacją Przewodniczącego Wydziału i Dyrektora Sądu Okręgowego w Szczecinie, a w przypadku asystentów sędziów za akceptacją Przewodniczącego Wydziału i Prezesa Sądu, zaś w stosunku do kuratorów zawodowych – kierownik zespołu za akceptacją Prezesa Sądu.

6. Propozycje decyzji z pkt. 3 należy składać do kierownika Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim, celem przekazania  do akceptacji Prezesowi Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim i/lub Dyrektorowi Sądu Okręgowego w Szczecinie. O uzyskanej zgodzie Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej informuje kierownika sekretariatu/zespołu, asystenta sędziego.

7. W celu ochrony pracowników wprowadza się zakaz bezpośrednich kontaktów pomiędzy pracownikami wszystkich komórek organizacyjnych – chyba, że kontakty te są niezbędne.

8. W razie bezpośredniego kontaktu należy zachowywać odstęp pomiędzy osobami minimum 2 m.

9. Pracownicy mają obowiązek niezwłocznego informowania swojego bezpośredniego przełożonego telefonicznie lub e-mailem (nie bezpośrednio):

-  że pracownik ma objawy CIVID-19 (gorączkę, kaszel, duszności etc.),

-  że pracownik miał styczność z osobą zarażoną albo objętą kwarantanną albo z osobą, która miała bezpośredni kontakt z osobą zarażoną lub objętą kwarantanną.

10. Kierownik poleca w takiej sytuacji, by pracownik nie stawiał się do pracy i niezwłocznie przekazuje informację Kierownikowi Samodzielnej Sekcji Administracyjnej.

11. Jeżeli u pracownika objawy chorobowe COVID-19 pojawią się w czasie pracy w budynku Sądu pracownik telefonicznie informuje przełożonego o objawach oraz o tym, z kim w Sądzie miał bezpośredni kontakt w ciągu ostatnich 14 dni.

12. Przełożony zapewnia, by nikt nie wchodził do pokoju pracownika, pracownik opuszcza budynek Sądu w maseczce i rękawiczkach, zabierając rzeczy osobiste, jeżeli nie wymaga niezwłocznego udzielenia pomocy medycznej. Po opuszczeniu pokoju przez pracownika – zleca się jego dezynfekcję.

13. Zawiadamia się właściwe służby sanitarno – epidemiczne.

14. Zaleca się bezwzględne przestrzeganie zasad związanych z bezpieczeństwem sanitarno–epidemicznym korytarzy i sal rozpraw oraz pomieszczeń biurowych.

15. Za zapewnienie i dostępność środków ochrony odpowiada Dyrektor Sądu Okręgowego w Szczecinie. Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej odpowiada za wydawanie środków ochrony (płynów do dezynfekcji, maseczek, rękawiczek), składanie z należytym wyprzedzeniem zamówień na środki ochrony.

16. Czynności służbowe kuratorów sądowych powinny być realizowane w miarę możliwości za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, natomiast czynności, które są związane  z obsługą interesantów realizuje się w wyodrębnionym i odpowiednio przystosowanym pomieszczeniu.

§2

Ograniczenia wstępu

1. Ogranicza się wstęp do budynków Sądu, jedynie do:

a. pracowników Sądu,

b. ławników,

c. innych osób:

- wezwanych na dany dzień do osobistego stawiennictwa,

- zawiadamianych o terminie posiedzenia lub rozprawy,

- umówionych telefonicznie lub w inny sposób do zapoznania się z zamówionymi aktami,

- deklarujących konieczność załatwienia ściśle określonej sprawy,

2. pracowników Prokuratury, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i innych instytucji wykonujących zadania służbowe lub prowadzących działania ratownicze,

3. pracowników innych instytucji i podmiotów gospodarczych wykonujących prace lub zadania w ramach zawartych umów cywilno-prawnych,

4. Rozprawy i posiedzenia jawne odbywają się bez udziału publiczności.

5. Każdy pracownik, interesant oraz inna osoba wchodząca na teren Sądu zobowiązany jest do:

a. poddania się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała,

b. dezynfekcji rąk.

6. Zabrania się wstępu do budynku Sądu pracownikowi, interesantowi oraz innej osobie, co do której zachodzi podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wynikającego z wystąpienia u niej jednego lub więcej objawów choroby COVID-19 w postaci:

a. podwyższonej temperatury ciała (powyżej 37,5 0C)

b. trudności w oddychaniu,

c. suchego uporczywego kaszlu,

d. zaburzenia w funkcjonowaniu lub utraty zmysłu węchu bądź smaku.

7. W przypadku odmowy poddania się czynnościom określonym powyżej pracownik ochrony uprawniony jest do uniemożliwienia wstępu tym pracownikom, interesantom i osobom na teren Sądu, a ponadto w stosunku do pracowników w takim przypadku mogą być zastosowane środki dyscyplinarne. Zaistniały  incydent bezzwłocznie zgłaszany jest Prezesowi.

8. W przypadku gdy osoba, o której mowa w ust. 3 lub 4 powyżej jest wezwana przez Sąd lub zawiadomiona o posiedzeniu Sądu, pracownik ochrony jest zobowiązany poinformować niezwłocznie o tym fakcie kierownika sekretariatu właściwego wydziału, który niezwłocznie przekazuje tą informację przewodniczącemu składu rozpatrującego sprawę, w której osoba została wezwana lub zawiadomiona.

9. Interesanci i inne osoby przebywające w Sądzie zobowiązani są do zakrywania przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy ust i nosa.

10. Pracownicy wykonujący obowiązki służbowe poza komórkami macierzystymi powinni przemieszczać się z ustami i nosem zakrytymi maseczką lub przyłbicą.

11. Skargi składane są wyłącznie drogą elektroniczną lub na piśmie, a gdy zachodzi konieczność wysłuchania skarżącego także telefonicznie.

12. Przy wejściu do każdego budynku sądu umieszcza się „skrzynki podawcze”.

§3

Bezpośrednia obsługa interesantów

1. Nie przeprowadza się bezpośredniej obsługi interesantów w sekretariatach wydziałów, z wyjątkiem Wydziału Ksiąg Wieczystych.

2. Obsługę bezpośrednią interesantów Wydziałów Cywilnego, Karnego, Rodzinnego i Nieletnich realizuje pracownik Biura Podawczego.

3. Biuro Podawcze oraz punkt obsługi interesantów w Wydziale Ksiąg Wieczystych czynne są od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00, z uwzględnieniem czasu koniecznego na dezynfekcję.

4. Jednorazowo w Biurze Podawczym i punkcie obsługi interesantów w Wydziale Ksiąg Wieczystych może przebywać jeden interesant.

5. Akta podlegają udostępnieniu w Biurze Podawczym, po wcześniejszym zamówieniu telefonicznym, pod nadzorem pracownika wydziału. Osoba zapoznająca się z aktami musi mieć własne rękawiczki ochronne.

6. Pracownicy wykonujący bezpośrednią obsługę interesantów zobowiązani są do zakrywania przy pomocy maski, maseczki lub przyłbicy ust i nosa oraz zakładania jednorazowych rękawiczek.

§4

Przystosowanie pomieszczeń oraz organizacja rozpraw i posiedzeń

1. W tej samej sali w jednym dniu przeprowadza się tylko jedną sesję.

2. Przed salami rozpraw tworzy się strefy, w których mogą przebywać osoby wezwane lub zawiadomione z zachowaniem 2 m odstępów od innych osób w nich przebywających.

3. W celu zapewnienia zachowania bezpiecznego odstępu pomiędzy osobami przemieszczającymi się na drogach komunikacyjnych i oczekującymi przed salami rozpraw oraz na salach rozpraw wprowadza się wykonanie oznakowania w formie graficznej i tablic informacyjnych „Zachowaj bezpieczny odstęp” oraz „Stop — przejście służbowe” i umieszczenie ich w/w drogach komunikacyjnych i miejscach oczekiwania interesantów.

4. Ogranicza się przemieszczania się pracowników po budynku Sądu w celach innych niż służbowe.

5. Świadków i biegłych należy wzywać w taki sposób aby nie następowała kumulacja osób oczekujących.

6. W przypadku zapewnienia technicznych i prawnych możliwości rekomenduje się przeprowadzanie czynności procesowych w drodze wideokonferencji.

7. Dostosowuje się sale rozpraw do użytkowania w okresie zagrożenia epidemicznego poprzez:

a. wyposażenie sal w osłony z pleksi lub poliwęglanu,

b. rozsunięcie mebli dla zachowania 2 m odległości pomiędzy osobami,

c. umieszczenia przy drzwiach wejściowych na każdą z sal dozowników ze środkiem dezynfekcyjnym do rąk.

8. Wprowadza się obowiązek dezynfekcji rąk dla wszystkich uczestników posiedzeń i rozpraw sądowych, w tym składów orzekających.

9. Wprowadza się obowiązek planowania wokand z uwzględnieniem konieczności zapewnienia przerwy pomiędzy posiedzeniami i rozprawami niezbędnej do wykonania na sali rozpraw zabiegów odkażających, za przeprowadzenie których odpowiada protokolant (po przesłuchaniu każdego świadka (biegłego) dezynfekcji pulpitu świadka i klamek, a po każdej rozprawie (posiedzeniu) wywietrzenia sali rozpraw i przeprowadzenia dezynfekcji blatu stołu sędziowskiego, stron, pulpitu świadka, klamek i przesłon, tj. wszystkich elementów, z którymi poszczególne osoby biorące udział w rozprawie miały kontakt.

§5

Działanie w zakresie ograniczenia możliwości przeniesienia do Sądu patogenu na aktach, materiałach i przesyłkach.

1. Zakazuje się pracownikom zamawiania z dostawą na adres Sądu prywatnych przesyłek kurierskich.

2. Przekazuje się ławnikom togi na ich indywidualne wyposażenie po uprzednim przeprowadzeniu ich prania.

3. Ogranicza się wydawanie odpisów i wypisów z akt jedynie za pośrednictwem operatora pocztowego, w wyjątkowych niecierpiących zwłoki przypadkach możliwe jest wydanie dokumentów w budynku Sądu na zarządzenie właściwego Przewodniczącego Wydziału bądź sędziego referenta.

4. Wprowadza się obowiązek po każdorazowym korzystaniu z tzw. pokoju niebieskiego przewietrzania pomieszczeń i przeprowadzenia odkażania elementów, z którymi osoby biorące udział w czynnościach miały kontakt.

§6

Z dniem 19 maja 2020 r. tracą moc zarządzenia:

- nr 9/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie ograniczenia pracy sądu z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2;

-  nr 11/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim i Dyrektora Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie zabezpieczenia pracowników sądu przed zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

§7

Zarządza się umieszczenie treści niniejszego zarządzenia na obu budynkach Sądu oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Sądu.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 20 maja 2020 r.

 

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr 12/20 z 20.05.2020 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Kamieniu Pom. i Dyrektor Sądu Okręgowego w Szczecinie
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-05-21
Publikacja w dniu:
2020-05-21
Opis zmiany:
Publikacja