Zarządzenie Nr 12/21 z 25.06.2021 r.

2021-07-01 7:30

Kamień Pomorski, dnia 25 czerwca 2021 roku

Prezes Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim

Dyrektor Sądu Okręgowego w Szczecinie

A.021-12/21

ZARZĄDZENIE NR 12/21

Prezesa Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim i Dyrektora Sądu Okręgowego  w  Szczecinie z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie zasad funkcjonowania Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom przebywającym na jego terenie w związku z występującym stanem epidemii COVID-19 oraz ustalenia procedury postępowania z osobami, co do których zachodzi podejrzenie zakażenia.

(wyciąg)

Działając na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit a i b, w związku z art. 9a § 1 i art. 8 pkt 2, art. 31a § 1 pkt 1 i 3 oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2072 j.t.), art. 94 pkt 4 oraz art. 207 § 1 i § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U z 2020 r. poz. 1320 j.t. ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r., poz. 861 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1

Zasady organizacji pracy

1. (…).

12. (…).

§2

Ograniczenia wstępu

1. Każdy pracownik, interesant oraz inna osoba wchodząca na teren Sądu zobowiązany jest do:

  • poddania się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała,
  • dezynfekcji rąk.

2. Zabrania się wstępu do budynku Sądu pracownikowi, interesantowi oraz innej osobie, co do której zachodzi podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wynikającego z wystąpienia u niej jednego lub więcej objawów choroby COVID-19 w postaci:

  • podwyższonej temperatury ciała (powyżej 37,5 0C)
  • trudności w oddychaniu,
  • suchego uporczywego kaszlu,
  • zaburzenia w funkcjonowaniu lub utraty zmysłu węchu bądź smaku.

3. W przypadku odmowy poddania się czynnościom określonym powyżej pracownik ochrony uprawniony jest do uniemożliwienia wstępu tym pracownikom, interesantom i osobom na teren Sądu, a ponadto w stosunku do pracowników w takim przypadku mogą być zastosowane środki dyscyplinarne. Zaistniały  incydent bezzwłocznie zgłaszany jest Prezesowi.

4. W przypadku gdy osoba, o której mowa w ust. 3 jest wezwana przez Sąd lub zawiadomiona o posiedzeniu Sądu, pracownik ochrony jest zobowiązany poinformować niezwłocznie o tym fakcie kierownika sekretariatu właściwego wydziału, który niezwłocznie przekazuje tą informację przewodniczącemu składu rozpatrującego sprawę, w której osoba została wezwana lub zawiadomiona.

5. Interesanci i inne osoby przebywające w Sądzie zobowiązani są do zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa.

6. (…).

7. Przy wejściu do każdego budynku sądu umieszczone są „skrzynki podawcze”.

§3

Bezpośrednia obsługa interesantów

1. Jednorazowo w Biurze Podawczym czy sekretariatach wydziałów może przebywać jeden interesant natomiast w punkcie obsługi interesantów w Wydziale Ksiąg Wieczystych dwóch interesantów.

2. Akta podlegają udostępnieniu w sekretariacie wydziału, po wcześniejszym zamówieniu telefonicznym, pod nadzorem pracownika wydziału. Osoba zapoznająca się z aktami musi mieć własne rękawiczki ochronne.

3. Pracownicy wykonujący bezpośrednią obsługę interesantów zobowiązani są do zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa.

§4

Przystosowanie pomieszczeń oraz organizacja rozpraw i posiedzeń

1. (…).

2. Przed salami rozpraw tworzy się strefy, w których mogą przebywać osoby wezwane lub zawiadomione z zachowaniem 1,5 m odstępów od innych osób
w nich przebywających.

3. W celu zapewnienia zachowania bezpiecznego odstępu pomiędzy osobami przemieszczającymi się na drogach komunikacyjnych i oczekującymi przed salami rozpraw oraz na salach rozpraw wprowadza się wykonanie oznakowania w formie graficznej i tablic informacyjnych „Zachowaj bezpieczny odstęp” oraz „Stop — przejście służbowe” i umieszczenie ich w/w drogach komunikacyjnych i miejscach oczekiwania interesantów.

4. (…).

5. (…).

6. (…).

7. Wprowadza się obowiązek dezynfekcji rąk dla wszystkich uczestników posiedzeń i rozpraw sądowych, w tym składów orzekających.

8. (…).

9. (…).

§5

Z dniem 30 czerwca 2021 roku traci moc zarządzenie:

nr 12/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim i Dyrektora Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych zakazów, nakazów i ograniczeń oraz zasad funkcjonowania Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom przebywającym na jego terenie w związku z występującym stanem epidemii COVID-19 wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz ustalenia procedury postępowania z osobami, co do których zachodzi podejrzenie zakażenia.

§6

Zarządza się umieszczenie treści niniejszego zarządzenia na obu budynkach Sądu oraz stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Sądu.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2021 roku.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr 12/21 z 25.06.2021 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Kamieniu Pom. i Dyrektor Sądu Okręgowego w Szczecinie
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-06-29 08:27:36
Publikacja w dniu:
2021-06-29
Zmiany:
Podejrzyj