Zarządzenie Nr 20/17 z 26.09.2017r.

 A.021-20/17

ZARZĄDZENIE NR 20/17

Prezesa Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim

z dnia 26 września 2017 roku

w sprawie ustanowienia dnia 17 listopada 2017 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim

 

Na podstawie art.22 §1 pkt 1 lit. a. ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 2062 t.j. ze zm.) w związku § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 roku poz. 2316 ze zm.) oraz art.130 § 2 Kodeksu pracy zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustanawiam dzień 17 listopada 2017 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim za święto 11 listopada 2017 roku przypadające w dniu wolnym od pracy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim (www.kamien.sr.gov.pl) i systemie SWOR.