Zarządzenie Nr 21/21 z 04.10.2021 r.

2021-10-04 14:54

Kamień Pomorski, dnia 4 października 2021 roku

Prezes Sądu Rejonowego 

w Kamieniu Pomorskim

A.021-21/21

ZARZĄDZENIE NR 21/21

Prezesa Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim z dnia 4 października 2021 roku

w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 2072 ze zm.) oraz § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1141 ze zm.) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz.U z 2020 roku, poz. 1320 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Ustanawiam dzień 7 stycznia 2022 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim, za święto przypadające w dniu 1 stycznia 2022 roku.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr 21/21 z 04.10.2021 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Kamieniu Pom.
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-10-04 14:52:07
Publikacja w dniu:
2021-10-04
Zmiany:
Podejrzyj