Zarządzenie Nr 22/17 z 05.10.2017r.

A.021-22/17

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R  22/17
Prezesa  Sądu  Rejonowego  w  Kamieniu  Pomorskim
z dnia 5 października 2017 roku

w sprawie ustanowienia dnia 5 stycznia 2018 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim


Na podstawie art.22 § 1 pkt 1 lit. a. ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 2062 t.j. ze zm.) w związku § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych  (Dz.U. z 2015 roku poz. 2316 ze zm.) oraz art.130 § 2 Kodeksu pracy zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustanawiam dzień 5 stycznia 2018 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim za święto 6 stycznia 2018 roku przypadające w dniu wolnym od pracy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim (www.kamien.sr.gov.pl) i systemie SWOR.