Zarządzenie Nr 23/17 z 17.10.2017r.

A.021-23/17

ZARZĄDZENIE NR 23/17

Prezesa  Sądu  Rejonowego  w  Kamieniu  Pomorskim z dnia 18 października 2017 roku

w sprawie wprowadzenia w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim  Regulaminu bezpieczeństwa i porządku w obiektach Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim

Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2062 t.j. ze zm.) oraz na podstawie  § 34 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015, poz. 2316 ze zm.)  zarządzam, co następuje:

§ 1.

Z dniem 18 października 2017 roku wprowadzam w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim „Regulamin bezpieczeństwa i porządku w obiektach Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim” – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Z dniem 17 października 2017 roku traci moc Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 grudnia 2016 roku nr 13/16

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 października 2017 roku