Zarządzenie Nr 5/20 z 12.03.2020 r.

2020-03-13

Kamień Pom., dnia 12 marca 2020 roku

Prezes  Sądu  Rejonowego

w Kamieniu Pomorskim

ul. Kościuszki 13, 72-400 Kamień Pom.

 A.021-5/20

ZARZĄDZENIE NR 5/20

Prezesa Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim

z dnia 12 marca 2020 roku

w sprawie ograniczenia pracy sądu z powodu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, powodującego zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi w postaci choroby COVID-19, na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sędziów, pracowników sądu i interesantów wprowadza się na okres od 13 do 31 marca 2020 roku następujące ograniczenia w pracy Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim:

1. Odwołane zostają wszystkie rozprawy i posiedzenia sądu oraz inne czynności prowadzone z udziałem stron, zarówno w budynkach sądu, jak i poza budynkami.

2. Decyzja z pkt. 1 nie obejmuje posiedzeń w sprawach pilnych, w których nieprzeprowadzenie posiedzenia wywoła nieodwracalne skutki procesowe,  w szczególności spraw dotyczących stosowania tymczasowego aresztowania oraz pilnych spraw opiekuńczych.

3. Przewodniczący wydziałów i przewodniczący składów wydadzą zarządzenia o przeniesieniu rozpraw i posiedzeń na nowe terminy, nie wcześniejsze niż 14 kwietnia 2020 roku. Wykaz przeniesionych rozpraw, w formie tabeli zgodnej z poniższym wzorem, przewodniczący wydziałów codziennie przekazują Kierownikowi Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim w postaci pliku Excel, celem zamieszczenia informacji na stronie internetowej sądu. Na stronie tworzy się wykaz przeniesionych rozpraw, łatwo widoczny po otwarciu strony.

Dzień Godzina Sygnatura Nowy dzień Nowa godz.
16.03.2020 r. 9.00 I C 000/00 14.04.2020 r. 9.00
16.03.2020 r. 9.00 I C 000/00 14.04.2020 r. 9.00

4.Zaplanowane publikacje wyroków odbywają się bez udziału stron. W stosunku do stron stosuje się przepisy przewidujące sytuację, w której strona z usprawiedliwionych przyczyn nie stawiła się na ogłoszenie wyroku,  a w przypadku osoby pozbawionej wolności – nie została na ogłoszenie doprowadzona mimo złożenia wniosku o doprowadzenie.

5. Do budynków sądu prawo wstępu mają wyłącznie pracownicy Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim, Sądu Okręgowego w Szczecinie, Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, prokuratorzy, pracownicy Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim, funkcjonariusze policji i służb mundurowych w związku z zadaniami służbowymi, adwokaci i radcowie prawni i ich aplikanci, notariusze i pracownicy kancelarii notarialnych, komornicy i pracownicy kancelarii komorniczych, pracownicy poczty. Osoby wchodzące do sądu poddają się pomiarowi temperatury ciała; w przypadku podwyższonej temperatury lub odmowy poddania się badaniu nie będą wpuszczone do budynku bez względu na to, kim są.

6. Zamyka się dla interesantów Biura Podawcze. Wszelkie wnioski przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej, telefonicznej lub elektronicznej. Informacji  w sprawach udziela się wyłącznie telefonicznie  i elektronicznie.

7. Wstrzymane zostają czynności wykonywane przez kuratorów sądowych poza budynkami sądów, za wyjątkiem tych, które Kierownik Zespołu uzna za nie cierpiące zwłoki. Decyzja Kierownika nakazująca wykonanie czynności może być na wniosek kuratora uchylona przez Prezesa Sądu. Wizyty osób, które zostały wezwane przez kuratorów do osobistego stawiennictwa, powinny zostać przełożone.

 

Prezes Sądu Rejonowego

w Kamieniu Pomorskim

Ewa Klamrzyńska

 

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr 5/20 z 12.03.2020 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Kamieniu Pom.
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-13
Publikacja w dniu:
2020-03-13
Opis zmiany:
Publikacja