Zarządzenie Nr 7/20 z 20.03.2020 r.

2020-03-20

Kamień Pom., dnia 20 marca 2020 roku

Prezes Sądu Rejonowego

w Kamieniu Pomorskim

ul. Kościuszki 13, 72-400 KamieńPom.

A.021-7/20

ZARZĄDZENIE NR 7/20

Prezesa Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim z dnia 20 marca 2020 roku

w sprawie ograniczenia pracy sądu z powodu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 

W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, powodującego zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi w postaci choroby COVID-19, na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sędziów, pracowników sądu i interesantów wprowadza się w okresie od 1 do 30 kwietnia 2020 roku następujące ograniczenia w pracy Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim.

1. Odwołane zostają wszystkie rozprawy i posiedzenia sądu oraz inne czynności prowadzone z udziałem stron, zarówno w budynkach sądu, jak i poza budynkami.

2. Decyzja z pkt. 1 nie obejmuje posiedzeń w sprawach pilnych, wskazanych w wykazie przygotowanym przez Ministra Sprawiedliwości, w których nieprzeprowadzenie posiedzenia wywoła nieodwracalne skutki procesowe, w szczególności spraw dotyczących stosowania tymczasowego aresztowania oraz pilnych spraw opiekuńczych.

3. Przewodniczący wydziałów i przewodniczący składów wydadzą zarządzenia o przeniesieniu rozpraw i posiedzeń na nowe terminy, nie wcześniejsze niż 18 maja 2020 roku. Wykaz przeniesionych rozpraw, w formie tabeli zgodnej z poniższym wzorem, przewodniczący wydziałów przekażą Kierownikowi Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim w postaci pliku Excel, celem zamieszczenia informacji na stronie internetowej sądu. Na stronie tworzy się wykaz przeniesionych rozpraw, łatwo widoczny po otwarciu strony.

Dzień

Godzina

Sygnatura

Nowy dzień

Nowa godz.

1.04.2020

9.00

I C 000/00

18.05.2020

9.00

1.04.2020

9.00

I C 000/00

18.05.2020

9.00

4. Do budynków sądu prawo wstępu mają wyłącznie pracownicy Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim, Sądu Okręgowego w Szczecinie, Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, prokuratorzy, pracownicy Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim, funkcjonariusze policji i służb mundurowych w związku z zadaniami służbowymi, adwokaci i radcowie prawni i ich aplikanci, notariusze i pracownicy kancelarii notarialnych, komornicy i pracownicy kancelarii komorniczych, pracownicy poczty. Osoby wchodzące do sądu poddają się pomiarowi temperatury ciała,  w przypadku podwyższonej temperatury lub odmowy poddania się badaniu nie będą wpuszczone do budynku bez względu na to, kim są.

5. Zamyka się dla interesantów Biuro Podawcze. Wszelkie wnioski przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej, telefonicznej lub elektronicznej. Informacji w sprawach udziela się wyłącznie telefonicznie i elektronicznie.

6. Wstrzymane zostają czynności wykonywane przez kuratorów sądowych poza budynkami sądów, za wyjątkiem tych, które Kierownik Zespołu uzna za nie cierpiące zwłoki. Decyzja Kierownika nakazująca wykonanie czynności może być na wniosek kuratora uchylona przez Prezesa Sądu. Wizyty osób, które zostały wezwane przez kuratorów do osobistego stawiennictwa, powinny zostać przełożone.

7. Ustala się godzinę zakończenia pracy Sądu w dniach: 6, 20 i 27 kwietnia  2020 roku na godzinę 15.30.

8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Sądu.

 

Prezes Sądu Rejonowego

w Kamieniu Pomorskim

Ewa Klamrzyńska

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr 7/20 z 20.03.2020 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Kamieniu Pom.
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-20
Publikacja w dniu:
2020-03-20
Opis zmiany:
Publikacja