Zarządzenie Nr 9/18 z 15.06.2018r.

A.021-9/18

ZARZĄDZENIE NR  9/18

Prezesa  Sądu  Rejonowego w Kamieniu Pomorskim i Dyrektora Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2018 roku 

w sprawie Regulaminu Monitoringu Wizyjnego w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim

§ 1

Na podstawie art. § 1 pkt 1 lit. B i art. 31 a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku  Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 917 j.t.) wprowadza się do stosowania w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim  Regulamin Monitoringu Wizyjnego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/18

Prezesa Sądu Rejonowego w Kamieniu Pom.

i Dyrektora Sądu Okręgowego w Szczecinie

z dnia 15 czerwca 2018 roku

 REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO W SĄDZIE REJONOWYM W KAMIENIU POMORSKIM 

1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim, miejsca instalacji kamer systemu na terenie Sądu, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.

2. Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim.

3. Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrona osób i mienia na terenie infrastruktury Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim. Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego w tutejszym Sądzie jest art. 54 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz.U.2018.23 z późn. zm.).

4. Infrastruktura Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim, która może być objęta monitoringiem wizyjnym to: teren wokół budynków Sądu przy ul. Kościuszki 13 i Placu Wolności 1c wraz z przylegającym parkingiem i bramą wjazdową, wejścia do budynków Sądu, Biuro obsługi interesantów w budynku przy Pl. Wolności 1c, korytarze, klatki schodowe oraz piwnica;

5. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

6. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.

7. System monitoringu wizyjnego w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim składa się z:

  • kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynków Sądu w rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób;

  • urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym;

  • monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.

8. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych
są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.

9. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi zawierającymi piktogram kamery.

10. Rejestrator wraz z monitorem monitorującym znajdują się w pomieszczeniach Sądu,
do którego dostęp mają tylko upoważnione osoby. Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają pracownicy firmy świadczącej usługi ochrony osób i mienia na podstawie umowy powierzenia zawartej z Sądem Rejonowym w Kamieniu Pom. oraz informatyk sądu.

11. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek.

12. Okres przechowywania danych wynosi do 15 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.

13. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków w/w organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

14. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Prezesa Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Kamieniu Pom. przy ul. Kościuszki 13, w terminie do 7 dni licząc
od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce, np.: korytarz
na parterze przy sali rozpraw nr ……. w budynku przy ul. Kościuszki 13 oraz przybliżony czas zdarzenia.

15. Informatyk sądu lub inna osoba upoważniona sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją
w sposób trwały następującymi danymi:

a) numer porządkowy kopii;

b) okres, którego dotyczy nagranie;

c) źródło danych, np.: kamery na korytarzu

d) data wykonania kopii;

e) dane osoby, która sporządziła kopię.

16. Kopia przechowywana jest przez Samodzielną Sekcję Administracyjna w zamkniętym
i specjalnie do tego przystosowanym miejscu.

17. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego sporządzonym na wniosek osoby zainteresowanej. Rejestr zawiera następujące informacje:

a) numer porządkowy kopii;

b) okres, którego dotyczy nagranie;

c) źródło danych, np.: kamera nr……;

d) data wykonania kopii;

e) dane osoby, która sporządziła kopię;

f) podpis osoby, która sporządziła kopię;

g) informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii.

18. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczona
na okres nie dłuższy niż 4 miesiące i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, np.: Policji. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 4 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.

19. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

20. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany za pośrednictwem strony internetowej niniejszego sądu (adres www.kamien.sr.gov.pl, zakładka „ochrona danych osobowych”) w związku
z art. 14 ust.5 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).