Deklaracja dostępności Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://kamien.sr.gov.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest Częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • pliki pdf w formie skanowanej,

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Sądu Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim
 • Adres: Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim, ul. Kościuszki 13, 72-400 Kamień Pom.
 • E-mail: sekretariat@kamien.sr.gov.pl
 • Telefon: 91 3825 761

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ze względu na swój zabytkowy charakter główny budynek Sądu Rejonowego przy ul. Kościuszki 13 posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym. W związku z tym dla osób z dysfunkcją narządu ruchu został utworzony punkt obsługi w budynku IV Wydziału Ksiąg Wieczystych przy Placu Wolności 1c. 
 
Budynki Sądu nie są przystosowane od strony architektonicznej na potrzeby osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku. 
 
Toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych znajdują się w obydwu budynkach sądu. 
 
Ponadto informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza języka migowego w – terminie 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem:
 • w Biurze Podawczym Sądu
 • telefonicznie dzwoniąc na nr Kierownika odpowiedniego wydziału;
 • faxem, wybierając nr odpowiedniego wydziału;
 • mailowo, wysyłając na adres Kierownika odpowiedniego wydziału;
 • pocztą tradycyjną na adres: 
Samodzielna Sekcja Administracyjna
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pom.,
ul. Kościuszki 13,
72-400 Kamień Pom.

Ułatwienia

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (poziom AA)
 • Section 508

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

Serwis spełnia także zapisy dokumentów

 • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
 • Inicjatywa i2010
 • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach
Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Rejestr zmian dla: Deklaracja dostępności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Mariusz Martyniak
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-14
Publikacja w dniu:
2020-04-14
Opis zmiany:
Aktualizacja treści deklaracji