Regulamin bezpieczeństwa i porządku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr  23/2017
z dnia 17 października 2017 roku Prezesa Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim.

REGULAMIN

bezpieczeństwa i porządku obowiązujący w budynkach
Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim

§ 1

Osoby wchodzące na teren obiektów sądowych Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim zobowiązane są poddać się kontroli przeprowadzanej przez służby ochrony obiektu lub przez wezwanych funkcjonariuszy Policji. Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, kontrola polega na wylegitymowaniu tych osób i sprawdzeniu, czy nie wnoszą na teren obiektu rzeczy zabronionych m.in. przy pomocy ręcznego wykrywacza metali.

§ 2

1. W przypadku podejrzenia, że osoba wchodząca lub przebywająca na terenie obiektu sądowego posiadająca wezwanie sądowe jest pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, służby ochrony obiektu wzywają funkcjonariuszy Policji w celu przeprowadzenia stosownego badania przy użyciu analizatora wydechu
lub testera.
2. W przypadku stwierdzenia, że osoba wezwana do sądu jest pod wpływem alkoholu
lub innego środka odurzającego, służby ochrony obiektu przekazują informację o zaistniałym fakcie do właściwego wydziału, a o dalszych czynnościach podjętych wobec tej osoby decyduje Przewodniczący Wydziału.
3. Osoby wchodzące do obiektu sądowego nie wezwane przez Sąd i podejrzane, że są pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego mają zakaz wstępu, a w przypadku zakwestionowania tej oceny, przeprowadza się stosowne badania przy użyciu analizatora wydechu lub testera.

§ 3

Torby, teczki, aktówki oraz inny bagaż wnoszony przez osoby wchodzące, podlegają kontroli przez służby ochrony obiektu lub przez wezwanych funkcjonariuszy Policji, winna być ona przeprowadzona wizualnie lub przy użyciu innych dostępnych środków.

§ 4

Z obowiązku poddania się czynnościom sprawdzającym wymienionym w § 1-3 zwolnieni są sędziowie, pracownicy Sądu oraz pracownicy: resortu sprawiedliwości, organów ścigania, służby ochrony państwa, prokuratorzy, ławnicy, adwokaci, radcowie prawni, komornicy sądowi po wcześniejszym okazaniu legitymacji służbowej.

§ 5

Bagaż osób wchodzących wymienionych w § 4 nie podlega kontroli, chyba że zachodzi podejrzenie wnoszenia przedmiotów, narzędzi i materiałów uznanych za niebezpieczne.

§ 6

1. Zabrania się wnoszenia na teren obiektów sądowych broni i amunicji oraz wszystkich innych przedmiotów, które według oceny służby ochrony lub wezwanych funkcjonariuszy Policji mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających w obiekcie w szczególności materiałów wybuchowych, miotaczy gazu, paralizatorów elektrycznych, materiałów żrących, łatwopalnych, narkotyków i alkoholu.
2. Osoby posiadające przedmioty określone w § 6 ust. 1 nie będą wpuszczone do budynku Sądu, a w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyjęcie do depozytu, na czas pobytu osoby w Sądzie, środków przymusu bezpośredniego oraz wszystkich innych przedmiotów, które według oceny służby ochrony lub wezwanych funkcjonariuszy Policji, mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających w obiekcie.

§ 7

Zakaz wnoszenia broni i amunicji nie dotyczy funkcjonariuszy organów ścigania, służb ochrony państwa, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, konwojentów ochraniających transport przesyłek niejawnych lub wartości pieniężnych, w czasie wykonywania czynności służbowych w obiektach sądowych.

§ 8

1. Ekipy telewizyjne i filmowe oraz dziennikarze i fotoreporterzy, wchodzą na teren obiektów sądowych w godzinach urzędowania Sądu wejściem dla interesantów po okazaniu „legitymacji prasowej” i poddaniu się kontroli określonej w § 1-3.  Po godzinach urzędowania Sądu wejście przedstawicieli mediów możliwe jest
po uzgodnieniu z Prezesem Sądu.
2. Obecność przedstawicieli mediów na sali rozpraw oraz rejestracja filmowa, fotograficzna i dźwiękowa przebiegu rozprawy, możliwa jest tylko za zgodą przewodniczącego składu orzekającego.

§ 9

1. Przedstawiciele mediów oraz publiczność przed wejściem na salę rozpraw mogą zostać poddani ponownej kontroli przez służby ochrony obiektu lub wezwanych funkcjonariuszy Policji, kiedy wymagają tego dodatkowe względy bezpieczeństwa.
2. W uzasadnionych przypadkach Prezes Sądu zastrzega sobie prawo wprowadzenia systemu przepustek.

§ 10

W szczególnych przypadkach wokół sal rozpraw, w których rozpatrywane będą sprawy  o podwyższonym stopniu ryzyka lub o wyłączonej jawności, zostaną w miarę możliwości wyznaczone strefy bezpieczeństwa, w których mogą poruszać się tylko: służby ochrony obiektu lub funkcjonariusze Policji oraz funkcjonariusze służb ochrony państwa i osoby związane z toczącym się procesem.

§ 11

1. Osoby, zatrudnione w firmach prowadzących prace porządkowe i remontowe na terenie obiektów sądowych, winny zostać zaopatrzone przez wykonawcę w identyfikatory, umieszczone w widocznym miejscu, zawierające dane umożliwiające identyfikację osoby oraz podmiotu zatrudniającego.
2. Wyżej wymienieni winni być również umieszczeni na wykazach, które firma ma obowiązek dostarczyć Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu przed rozpoczęciem prac.

§ 12

Zorganizowane grupy, w tym wycieczki szkolne mogą wejść na teren obiektu sądowego, jedynie po otrzymaniu stosownego zezwolenia Prezesa Sądu.

§ 13

Zabrania się utrwalania miejsc objętych zakazem (odpowiednio oznakowanych)  bez uzyskania pisemnej zgody wydanej przez Prezesa Sądu, tj.:
a) stref kontroli osób wchodzących do obiektów (zakaz fotografowania
nie obejmuje tablic informacyjnych umieszczonych w tej strefie);
b) pomieszczenia Kancelarii Tajnej wraz korytarzem, w którym jest usytuowana;
c) pomieszczeń będących w dyspozycji Policji, w tym przeznaczonych dla podsądnych;
d) pomieszczeń archiwów sądowych;
e) serwerowi i pomieszczeń technicznych;
f) pomieszczeń kasowych wraz ze strefą okienek kasowych;
g) pomieszczeń sekretariatów sądowych i gabinetów sędziów;
h) zewnętrznych i wewnętrznych urządzeń oraz elementów monitoringu sądowego.

§ 14

Za właściwe oznaczenie miejsc objętych zakazem fotografowania i filmowania odpowiedzialny jest Dyrektor Sądu.

§ 15

Zabrania się prowadzenia akcji agitacyjnych i demonstracyjnych na terenie obiektów sądowych.

§ 16

Zabrania się prowadzenia w obiektach sądowych działalności handlowej (w tym akwizycji) bez pisemnej zgody Prezesa Sądu.

§ 17

Osoby przebywające (jak i osoby wchodzące) na terenie obiektów sądowych zobowiązane są do zachowania należytej powagi (w tym odpowiedniego stroju), spokoju, ciszy i porządku.

§ 18

1. Zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt do obiektów sądowych, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wyjątek stanowią psy asystujące, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz psy służbowe wykorzystywane przez funkcjonariuszy Policji.

§ 19

W stosunku do osób niestosujących się do postanowień niniejszego regulaminu służba ochrony obiektu lub wezwani funkcjonariusze Policji mają prawo, w granicach posiadanych uprawnień, zastosować niezbędne środki oraz podjąć działania wymuszające respektowanie poleceń.

 

Rejestr zmian dla: Regulamin bezpieczeństwa i porządku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-06-22 13:27:52
Publikacja w dniu:
2023-06-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-06-22 13:26:14
Publikacja w dniu:
2023-06-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Gertruda Karczmarska
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-10-18
Publikacja w dniu:
2017-10-18
Opis zmiany:
Aktualizacja treści regulaminu.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-12-29
Publikacja w dniu:
2017-08-11
Opis zmiany:
Publikacja