Informacja dotycząca naruszenia ochrony danych osobowych

2024-04-05 14:43

Informacja dotycząca naruszenia
ochrony danych osobowych

Prezes Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim uprzejmie informuje, że dnia 18.03.2024 r. na skutek utraty teczki przez kuratora zawodowego, doszło do naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych widniejących w dokumentach znajdujących się w utraconej teczce. Poniżej, Prezes Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim przekazuje informacje dot. okoliczności zdarzenia, wraz
z możliwymi skutkami i proponowanymi środkami zaradczymi.

Opis charakteru i okoliczności naruszenia:

Dnia 18.03.2024 r. w związku z prowadzonymi czynnościami kuratora sądowego, doszło do zniknięcia teczki z dokumentami służbowymi (aktówki zamykanej na zamek). Podczas czynności o godzinie 14:00 przed domem, kiedy kurator zawodowy wchodziła do mieszkania na piętrze, wyciągnęła z teczki postanowienie, z którym udała się do mieszkania. Teczka pozostała na stoliku na parterze, a przy nim pozostali Policjanci i dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Podczas przeprowadzania czynności, Policja oraz dyrektor PCPR musieli podjąć szybkie czynności w mieszkaniu na piętrze domu. Kiedy kurator zawodowy zorientowała się, że nie ma przy sobie dokumentów, około godziny 14:30 - rozpoczęła poszukiwania. Około godziny 15:00 powiadomiła kierownika Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej. Wspólnie z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim, kurator zawodowy szukała teczki po posesji oraz rozpytywała osoby przebywające w mieszkaniu na parterze, obok którego wejścia stał stolik, na którym znajdowała się teczka. Około godziny 17:00, wspólnie z dzielnicowym oraz funkcjonariuszką udali się kolejny raz w celu szukania teczki, przeszukali posesję dokoła domu, dzielnicowy rozpytał osoby przebywające w mieszkaniu na parterze oraz weszli ponownie do mieszkania, gdzie odbył się przymusowy odbiór osoby podlegającej władzy rodzicielskiej. Zostały przeszukane śmietniki oraz próbowano dotrzeć do pobliskich monitoringów. Dnia 19.03.2024 r., o godzinie 6:00 kurator zawodowy udała się na Komendę Powiatową Policji w Kamieniu Pomorskim w celu złożenia wstępnego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

W teczce znajdowały się:

1.     zlecenia wykonania wywiadów przez kuratora,

2.     opinie wychowawców o dzieciach, sporządzone na wniosek kuratora zawodowego,

3.     sprawozdania z przeprowadzonych wywiadów,

4.     zeszyt z notatkami, których treść została w pełni wykorzystana do sporządzenia wywiadów środowiskowych oraz z notatkami, które dopiero miały służyć sporządzeniu wywiadów środowiskowych.

W zależności od zbieranych przez kuratora informacji, w wyżej wskazanych dokumentach, mogły znajdować się:

1.      dane osób dorosłych takie, jak: imiona i nazwiska, nr PESEL, numer i seria dowodu osobistego, imiona rodziców, nazwisko panieńskie, nazwisko panieńskie matki, numer i seria dokumentu tożsamości, data urodzenia, miejsce urodzenia, stan cywilny, nr telefonu, informacja
o ubezwłasnowolnieniu, informacja o posiadanych nieruchomościach, informacja
o wykształceniu, informacja o wykonywanej pracy, informacje finansowe (głównie o wysokości dochodu, o wysokości miesięcznych opłat stałych oraz o łącznej wysokości świadczenia 800+ oraz alimentów) informacja o stanie zdrowia, informacja o używkach, informacja
o uzależnieniach, informacja o karalności/niekaralności, informacja o interwencjach Policji, informacje o członkach rodziny (w zakresie imienia, nazwiska, wieku, miejscowości zamieszkania),

2.      dane małoletnich, takie jak: imiona i nazwisko, adres, nr PESEL, nr i seria dowodu osobistego, data urodzenia, miejsce urodzenia, informacje o zdrowiu, informacje o korzystaniu ze wsparcia psychologa, informacja o korzystaniu ze wsparcia pedagoga szkolnego, informacje
o zachowaniu (w tym o zachowaniu w grupie rówieśniczej), informacje o warunkach bytowych, informacja dotycząca higieny, informacja o niepełnosprawności, informacje o miejscu nauki, informacja o tym, do której klasy uczęszcza dziecko,  informacja o zakresie posiadanej wiedzy i umiejętności, informacja o tempie uczenia się, informacja o wynikach w nauce, informacja
o trudnościach poznawczych, informacja o trudnościach dydaktycznych (wraz z możliwymi przyczynami tych trudności), informacja o frekwencji na zajęciach dydaktycznych, informacja o przyczynach nieobecności na zajęciach dydaktycznych, informacja o cechach dziecka.

Obowiązkiem Prezesa Sądu jest poinformować Państwa, że w związku z tym, iż doszło utraty teczki kuratora wraz z dokumentami, możliwe, że ktoś będzie próbował wykorzystać dane, które się w niej znajdowały.

Poniżej wskazuję opis możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych dla osób dorosłych:

-       utrata kontroli nad własnymi danymi osobowymi – może dojść do udziału w przedsięwzięciach, w których wystarczy wykazanie się przez podmiot jedną czy kilkoma danymi, jakie były widoczne w dokumentach, aby działać w imieniu i na rzecz Pani/Pana,

-       założenie na Pani/Pana dane osobowe konta internetowego (np. w serwisach społecznościowych),

-       podszycie się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia od Pani/Pana dodatkowych określonych informacji (np. danych do logowania, szczegółów karty kredytowej),

-       możliwe jest uzyskanie przez osoby trzecie, na Pani/Pana szkodę, kredytów w instytucjach poza bankowych bądź wyłudzenie ubezpieczenia lub środków z ubezpieczenia co może spowodować negatywne konsekwencje związane z próbą przypisania Pani/Panu, odpowiedzialności za dokonanie takiego oszustwa;

-       możliwa jest również kradzież lub sfałszowanie Pani/Pana tożsamości,

-       może Pani/Pan otrzymywać niechcianą korespondencję od nieznanych adresatów,

-       jeżeli w utraconych dokumentach znajdowały się informacje o używkach, uzależnieniach,
o zachowaniu, o interwencjach Policji lub o karalności – może Pani/Pan borykać się ze skutkami utraty dobrego imienia oraz dyskryminacją Pani/Pana osoby w lokalnym środowisku,

-       wyciek danych może narazić Panią/Pana na stres oraz poczucie lęku, co w przypadku długotrwałego oddziaływania tych czynników, może prowadzić do zmian w zachowaniu oraz stanów lękowych.

Konsekwencje, jakie mogą wystąpić w przypadku wycieku danych osobowych dziecka:

-       przede wszystkim mogłyby wystąpić konsekwencje związane z brakiem akceptacji dziecka
w grupie rówieśniczej; mogłoby dochodzić do niestosownych zachowań czy komentarzy
w otoczeniu dziecka. W przypadku, gdyby informacje przedostały się do mediów – np. do sieci (Internet), pod aktywnościami oznaczanymi przez dziecko lub jego opiekunów prawnych
na portalach społecznościowych, osoby trzecie mogłyby publikować obraźliwe komentarze
w stosunku do dziecka oraz jego rodziny;

-       może dojść do szantażu w celu uzyskania korzyści finansowych w zamian za niepublikowanie treści naruszających dobry wizerunek dziecka,

-       wyciek danych może narazić dziecko na stres oraz poczucie lęku, co w przypadku długotrwałego oddziaływania tych czynników, może prowadzić do zmian w zachowaniu oraz stanów lękowych,

-       pod adres zamieszkania widoczny w utraconej dokumentacji, może być wysyłana niechciana korespondencja.

W związku z powyższym, prosimy Państwa o czujność, a w przypadku uzyskania informacji
o ewentualnych próbach wykorzystania Państwa danych, wskazanych powyżej – o niezwłoczne zawiadomienie organów ścigania oraz kontakt z Sądem.

W związku z uruchomieniem możliwości zastrzeżenia nr PESEL mogą Państwo skorzystać
z możliwości zastrzeżenia swojego nr PESEL oraz numeru PESEL dziecka. Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo pod linkiem https://www.gov.pl/web/gov/zastrzez-swoj-numer-pesel-lub-cofnij-zastrzezenie.

W związku z tym, że naruszenie obejmuje również dane dotyczące dowodu osobistego (numer oraz seria dokumentu), mają Państwo możliwość zastrzeżenia swojego dokumentu tożsamości
oraz dokumentu tożsamości dziecka, za pomocą aplikacji bankowej/poprzez przeglądarkę na stronie banku lub w urzędzie gminy. Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-utrate-lub-uszkodzenie-swojego-dowodu-osobistego-uniewaznij-dowod

Dodatkowo, w celu ochrony przed wyłudzeniami, zachęcamy do skorzystania z Alertów Biura Informacji Kredytowej (BIK), gdzie mogą Państwo wykupić usługę SMS, która poinformuje, gdy ktoś złoży wniosek o kredyt na Państwa dane oraz gdy w BIK pojawi się istotna informacja na Państwa temat. Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: https://www.bik.pl/ lub pod numerem telefonu: 22 348 44 44.

W związku, tym, iż naruszenie może wywołać u Państwa oraz u dzieci długotrwały stres, który
w konsekwencji może przerodzić się w stany lękowe, a zakres danych może prowadzić do naruszenia dobrego imienia oraz dyskryminacji w lokalnym środowisku, Prezes Sądu informuje, iż zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci dotknięte naruszeniem, mogą skorzystać ze wsparcia psychologicznego oraz skontaktować się z telefonami zaufania:

·        Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111 (bezpłatny, czynny 24 godziny na dobę),

·        Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 (bezpłatny, czynny 24 godziny na dobę),

·        Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci – 800 100 100 (bezpłatny, czynny w godzinach 12:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku).

Ponieważ naruszenie dotyczy również danych osobowych dzieci, apelujemy, aby:

-       obserwowali Państwo zachowanie dziecka i reagowali, kiedy wzbudzi ono Państwa niepokój,

-       zwracali Państwo uwagę na korespondencję, jaka przychodzi do dziecka,

-       reagowali Państwo, gdy zauważą negatywne, obraźliwe komentarze pod adresem dziecka lub najbliższych, zwłaszcza publikowane w sieci, odnoszące się do rodzaju informacji, które wskazane zostały powyżej – zgodnie z art. 190a § 1. Kodeksu karnego „Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Jednocześnie zalecamy zachować ostrożność przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu lub telefonu.

Istnieje również możliwość skorzystania ze środków ochrony dóbr osobistych (zarówno w imieniu własnym, jak i dziecka), wskazanych w art. 24 Kodeksu Cywilnego:  

„§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności, ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach,
w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.”

Niezależnie, pragniemy poinformować, że ewentualne wykorzystanie danych widocznych
w utraconej dokumentacji przez osoby, które wejdą w ich posiadanie, jest działaniem bezprawnym.
W przypadku odnalezienia teczki z dokumentami lub samych dokumentów, prosimy o ich zwrot do Sądu.

Środki, jakie zostały podjęte przed administratora w celu usunięcia naruszenia ochrony danych osobowych, w tym zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków:

Prezes Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim poinformował o naruszeniu organ nadzorczy – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że Prezes Sądu dokłada starań, by w pełni wyjaśnić okoliczności zaistniałego naruszenia. Podjęliśmy działania, aby nie dopuścić do wystąpienia podobnej sytuacji w przyszłości:

-       Powiadomiony został również Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie;

-       Do kuratorów zawodowych i społecznych wystosowano pismo upominające i nakazujące przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a  także przyjętych
w Sądzie procedur i polityk;

-       Wszyscy kuratorzy zostali przeszkoleni z zakresu ochrony danych osobowych; zaplanowano również kolejne szkolenia w tym zakresie,

-       Opracowano dodatkowe procedury dotyczące przetwarzania danych osobowych przez kuratorów sądowych,

-       W stosunku do kuratora zostały podjęte czynności dyscyplinarne.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych:

Jeśli będą Państwo mieli dodatkowe pytania, czy zechcą nam przekazać dodatkowe informacje dotyczące zdarzenia, mogą się Państwo kontaktować z powołanym w Sądzie Inspektorem Ochrony Danych – Agnieszką Zientek-Wolską – mailowo, na adres iod@comp-net.pl.

Rejestr zmian dla: Informacja dotycząca naruszenia ochrony danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Kamieniu Pom.
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2024-04-10 15:46:35
Publikacja w dniu:
2024-04-10
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Kamieniu Pom.
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2024-04-05 14:37:47
Publikacja w dniu:
2024-04-05
Zmiany:
Podejrzyj