Ogłoszenie sygn. akt I N 372/23

2023-10-04 07:19

Sygn. akt I N 372/23

OGŁOSZENIE

w trybie art. 638¹ k.p.c.

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 6 września 2023 r. wydanym w sprawie I N 372/23 zarządził ogłoszenie o złożeniu przez Wiolettę Spadło i Krzysztofa Haba wykazu inwentarza spadkowego po Jerzym Haba zmarłym w dniu 16 kwietnia 2023 r. ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Starza.

Pouczenie :

1)     ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;

2)      osoby wskazane w art. 637 § 1 (uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza;

3)     osoby wskazane w art. 637 § 1 (uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie sygn. akt I N 372/23

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
I Wydział Cywilny
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-10-04 07:17:26
Publikacja w dniu:
2023-10-04
Zmiany:
Podejrzyj