Zarządzenie Nr 28/23 z 11.10.2023 r.

Kamień Pomorski, dnia 11 października 2023 roku

Prezes Sądu Rejonowego

w Kamieniu Pomorskim

A.021-28/23

ZARZĄDZENIE NR 28/23

Prezesa Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim z dnia 11 października 2023 roku

w sprawie ustanowienia dnia 2 stycznia 2024 roku dniem wolnym od pracy

w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 roku, poz. 217 ze zm.) oraz § 39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 2514 ze zm.) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz.U z 2023 roku, poz. 1465tj.) zarządzam, co następuje:

§1

Ustanawiam dzień 2 stycznia 2024 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim, za święto w dniu 6 stycznia 2024 roku przypadające w dniu dodatkowo wolnym od pracy.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr 28/23 z 11.10.2023 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Kamieniu Pom.
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2023-10-11 15:16:39
Publikacja w dniu:
2023-10-11
Zmiany:
Podejrzyj