Zarządzenie Nr 3/21 z 01.02.2021 r.

Kamień Pom., dnia 1 lutego 2021 roku

Prezes Sądu Rejonowego

w Kamieniu Pomorskim

A.021-3/21

ZARZĄDZENIE NR 3/21

Prezesa  Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim z dnia 1 lutego 2021 roku

w sprawie Regulaminu Monitoringu Wizyjnego w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim

§ 1

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2072 j.t.) wprowadza się do stosowania w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Regulamin Monitoringu Wizyjnego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Uchyla się zarządzenie nr 9/18 Prezesa Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim
i Dyrektora Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie Regulaminu Monitoringu Wizyjnego w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/21

Prezesa Sądu Rejonowego w Kamieniu Pom.

z dnia 1 lutego 2021 roku

 

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO W SĄDZIE REJONOWYM W KAMIENIU POMORSKIM

1)    Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim, miejsca instalacji kamer systemu na terenie Sądu, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych zdarzeniach.

2)    Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim.

3)    Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrona osób i mienia na terenie infrastruktury Sądu Rejonowego
w Kamieniu Pomorskim. Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego w tutejszym Sądzie, jest art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2020, poz. 2072 j.t.), art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku
o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 2020, poz. 735) oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz.U. 2020, poz. 1320 ze zm.)

4)    Infrastruktura Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim, która może być objęta monitoringiem wizyjnym, to teren wokół budynków Sądu przy ul. Kościuszki 13 i Placu Wolności 1c wraz z przylegającym parkingiem i bramą wjazdową, wejścia do budynków Sądu, Biuro obsługi interesantów w budynku przy Pl. Wolności 1c, korytarze, klatki schodowe oraz piwnica.

5)    Monitoring funkcjonuje całodobowo.

6)    Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.

7)    System monitoringu wizyjnego w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim składa się z:

a)    kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynków Sądu,
w rozdzielczości umożliwiającej identyfikację osób;

b)    urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym;

c)    monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.

8)    Elementy monitoringu wizyjnego, w miarę konieczności i możliwości finansowych, są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.

9)    Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi, zawierającymi piktogram kamery – wzór stanowi załącznik nr 1. Tablica zawiera informację tekstową „OBIEKT MONITOROWANY”, opis celu prowadzenia monitorowania, dane kontaktowe Administratora oraz piktogram kamery, który jest graficznym znakiem informującym o funkcjonowaniu monitoringu. Tablice informujące
o zainstalowanym monitoringu powinny być widoczne, umieszczone w sposób trwały, bezpośrednio w nadzorowanych miejscach. Wymiary tablic muszą być proporcjonalne do miejsca, gdzie zostały umieszczone tak, aby były widoczne i czytelne dla osób znajdujących się w monitorowanym obszarze. Dodatkową informację o stosowaniu monitoringu umieszcza się na stronie internetowej Administratora.

10) Rejestrator wraz z ekranem monitorującym znajdują się w pomieszczeniu Sądu, do którego dostęp mają tylko upoważnione osoby. Osoby upoważnione, zobowiązane są do zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których będą miały dostęp. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny, zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

11) Nagrania pochodzące z systemu monitoringu, zapisywane są na nośniku fizycznym – dysk twardy/karta pamięci urządzenia rejestrującego. Dostęp do nagrań oraz panelu zarządzania systemem monitoringu należy zabezpieczyć hasłem dostępu. Hasło powinno składać się z min. 8 znaków, zawierać małe i duże litery oraz przynajmniej jedną cyfrę lub znak specjalny. Każda osoba upoważniona, posiada indywidualny login oraz hasło dostępu do systemu.

12) Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom,
w zakresie prowadzonych przez nie czynności, np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek.

13) Okres przechowywania danych wynosi do 15 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie ich na urządzeniu rejestrującym obraz.

14) W uzasadnionych przypadkach, na podstawie wniosków ww. organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

15) Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania, może zwrócić się pisemnie do Prezesa Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13, w terminie do 7 dni, licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce (np.: korytarz na parterze, przy sali rozpraw nr oraz przybliżony czas zdarzenia).

16) Mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu, ponieważ system nie jest synchronizowany
z zewnętrznym źródłem czasu.

17) Administrator Systemów Informatycznych Sądu lub inna osoba upoważniona, sporządza jedną kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały, następującymi danymi:

a)    numer porządkowy kopii;

b)    okres, którego dotyczy nagranie;

c)    źródło danych, np.: kamery na holu;

d)    data wykonania kopii;

e)    dane osoby, która sporządziła kopię.

Kopia przechowywana jest przez Samodzielną Sekcję Administracyjną, w zamkniętym
i specjalnie do tego przystosowanym miejscu.

18) Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego (załącznik nr 2). Rejestr zawiera następujące informacje:

a)    numer porządkowy kopii;

b)    okres, którego dotyczy nagranie;

c)    źródło danych (np.: kamera/widok);

d)    datę wykonania kopii;

e)    dane osoby, która sporządziła kopię;

f)     podpis osoby, która sporządziła kopię;

g)    informacje o udostępnieniu kopii (datę udostępnienia oraz nazwę i adres uprawnionego organu), przedłużeniu okresu przechowywania kopii (datę, do której przedłużono okres przechowywania kopii) lub zniszczeniu kopii (datę zniszczenia oraz podpis osoby, która zniszczyła kopię).

19) Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 4 miesiące i udostępniana jest jedynie uprawnionym podmiotom (np. Policji). W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 4 miesięcy, kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.

20) Podczas przekazywania, dane zabezpiecza się przed nieuprawnionym do nich dostępem.

21) W przypadku wniosku od osoby, której wizerunek został zarejestrowany, o realizację jej praw dostępu i uzyskania kopii danych, wynikających z art. 15 RODO, należy mieć na względzie, że realizacja tego prawa wobec tej osoby, nie może naruszać praw innych osób, zgodnie z art. 15 ust. 4 RODO.

22) W sytuacji wymagającej zlecenia prac naprawczo-serwisowych podmiotowi zewnętrznemu, jeżeli prace będą wiązały się z dostępem do nagrań zarejestrowanych przez system, należy spełnić wymagania przewidziane w art. 28 RODO. Prace takie mogą być wykonywane przez pracowników podmiotu zewnętrznego wyłącznie pod nadzorem osoby wyznaczonej przez Administratora.

23) Niniejszy Regulamin obowiązuje każdą osobę upoważnioną do dostępu do systemu monitoringu oraz inne osoby uzyskujące do niego dostęp, w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi i serwisowymi.

24) Za nieprzestrzeganie zasad określonych niniejszym Regulaminem, Administrator może wyciągnąć wobec pracownika konsekwencje służbowe, przewidziane w Regulaminie pracy.

25) Dodatkowo, pracownik oraz inne osoby posiadające dostęp do systemu monitoringu, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, przewidzianą w Rozdziale 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych – przepisy o administracyjnych karach pieniężnych i przepisy karne, oraz
w art. 266 i 267 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny.

 

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Nr 3/21 z 01.02.2021 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Wytworzył:
Prezes Sądu Rejonowego w Kamieniu Pom.
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-02-02 07:54:04
Publikacja w dniu:
2021-02-02
Zmiany:
Podejrzyj